kutsalkitaplardahazretimehdi
 

 

TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA
HZ. MEHDİ (AS)'A İŞARETLER

Hz. Mehdi (as)'ın -Musevilerin tabiriyle Mesih'in- geleceğine inanmak, Museviliğin temel inanç esaslarından biridir. Musevilerin 12. yüzyıldan bu yana en büyük Tevrat alimlerinden biri olarak kabul ettikleri Haham Maimonides (İbn-i Meymun), Museviliğin 13 temel inanç esasından on ikincisini, "Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine inanmak" olarak açıklamıştır. Bu esaslara göre, Musevilerin "Mehdi" ile ilgili inançları şu sözlerle belirlenmiştir: "Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine gönülden inanıyorum, gelişi gecikse bile, her gün onun gelişini bekliyorum."

Mesih'in -yani Hz. Mehdi (as)'ın- gelişini inkar edenlerin durumu ise, Musevilerin kutsal kaynaklarından Mişna'da şöyle açıklanmaktadır:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine inanmayan veya onun gelişini beklemeyen bir kişi, sadece bütün Peygamberler karşı gelmekle kalmaz, Tevrat'ı ve hocamız Musa'yı da inkar etmiş olur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Yasaları, 11:1)

Ayrıca Musevilerin her gün üç kere ettikleri Şemone Esre (Shmone Esre) adlı duada, Hz. Mehdi (as)'ın gelişinin yakın olmasına yönelik Allah'a edilen dua da yer alır. Bu dua, din ahlakının gereği olan adaletin yeniden sağlanması, ahlaksızlığın, günahın ve kötülüğün son bulması, doğruluğun hakim olması için Hz. Mehdi (as) beklentisiyle yapılır. Bu bölümde Tevrat'ın, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ile uyum içinde olan bölümlerinden, Hz. Mehdi (as)'a işaret eden kısımlara yer verilecektir.

 

 
 

MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. MEHDİ (AS)'IN
ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM


Musevilere göre, Hz. Mehdi (as) -onların tabiriyle Mesih- gelmeden önceki devirde, dünyaya dinsizliğin neden olduğu ahlaki çöküntü hakim olacaktır. İnsanlarda utanma hissi azalacak, zulüm ve kibir artacak, merhamet sahibi kimse kalmayacak, dindarlar hor görülecek, küfür ve fitne yaygınlaşacak; diğer taraftan felaketler, zulüm ve savaşlar birbirini izleyecek; toprakların bereketi azalacak, pahalılık, kıtlık ve yoksulluk artacaktır.

Musevilerce kutsal kabul edilen kaynaklarda yer alan, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önceki dönemin özelliklerinden bir kısmı şöyledir:

1. Ahir zamanda alametlerin belirmesi:

Rab diyor ki... "Bütün milletleri ve dilleri biraraya toplayacağım vakit geliyor ve gelip Benim izzetimi görecekler. Ve aralarına bir alamet koyacağım." (Yeşaya, 66:17-19)

Ben Rab'bim... Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum; bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. (Yeşaya, 42:8-9)

 

2. Ateizmin yaygınlaşması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

"... Kahin de (din adamı da) Allah'sız; Mescidimde bile kötülüklerini gördüm" diyor Rab. (Yeremya, 23:11)

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] tüm dünya kafirliğe dönene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

 

3. Dindarların hor görülmesi:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... günahtan korkan insanlar hor görülecek ve gerçeklerden yoksun kalınacak... (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... Allah'tan korkan kişiler hor görülecek. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... kötülükten ayrı giden kişi, kendisini bir av yapacak... Kötülüğü terk eden kişiyi, kendi halkı alaya alacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

 

4. Kötü insanların takdir görmesi:

Davud oğlu'nun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... kötü insan takdir görecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Sizler ki, iyiden nefret edersiniz ve kötüyü seversiniz. (Mika, 3:2)

 

5. Din eğitiminden uzaklaşılması:

... Öğrencilerin [Allah'ın sözlerini öğrenenlerin] sayısı azalmadıkça... Mesih [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

 

6. Yönetimlerin din ahlakından uzaklaşması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... krallık delalete düşecek, fakat onları uyaran kimse olmayacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... devlet yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları kınayacak kimse olmayacak... (Talmud, Sota 49b)

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] Roma'nın günahkar krallığı [dinsizlik] dokuz ay boyunca tüm dünyaya [hakimiyetini] yayana dek gelmeyecektir. (Talmud, Yoma 10a)


7. Yöneticilerin ehil olmaması:

Çocukları onlara yönetici atayacak, küçük çocuklar onlara egemen olacak. (Yeşaya, 3:4) 

 

8. Kadın yöneticilerin artması: 

Çocuklar onları eziyor, kadınlar onu yönetiyor... (Yeşaya, 3:12)

Pakistan Eski Başbakanı,
Benazir Butto

İngiltere Eski Başbakanı, Margaret Thatcher

Almanya Başbakanı, Angela Merkel

Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, Hillary Clinton

Ukrayna Başbakanı,
Yulia Timoşenko

 

9. Liderlerin çıkar peşinde koşmaları:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... bu neslin liderleri köpekler gibi davranacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi, sabaha bir şey bırakmazlar. (Sefanya, 3:3)

 

     

10. Kötülerin güç sahibi olması:

... Kötülük edenleri güçlendirdiklerinden, kimse kötülüğünden dönmüyor... (Yeremya, 23:14)

... İzledikleri yol kötü, güçlerini haksızca kullanıyorlar. (Yeremya, 23:10)

Yöneticileri kükreyen aslanlar [gibi]... (Sefanya, 3:3)

 

11. Adaleti sağlayanların kalmaması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] tüm hakimler ve yöneticiler gidene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 98a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... haktan tamamen uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

   
 

12. Yoksulluğun artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)]... ceplerde metelik bitene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)


13. Haksız kazancın artması:

... Herşeye Egemen Rab onlara [halkın ileri gelenlerine] diyor ki: ... "Bağları yiyip bitiren sizsiniz. Evleriniz yoksullardan zorla aldığınız malla dolu... Ne hakla... halkımı eziyor, yoksulu sömürüyorsunuz?" (Yeşaya, 3:14-15)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b)


14. Açlık ve kıtlık olması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], hasta için bir balık aranıp da bulunamayıncaya dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 98a)

 

15. Toprakların bereketinin azalması:

... Bağbozumu olmayacak, devşirecek meyve bulunmayacak... Güzel tarlalar, verimli asmalar, halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün. (Yeşaya, 32:10-13)

Tohumlar keseklerin altında çürüdü, tahıl yok oldu, ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı. Hayvan sürüleri nasıl da inliyor! Sığır sürüleri çaresiz, çünkü otlaklar kurudu... ateş otlakları yok etti, bütün ağaçları kavurdu. (Yoel, 1:17-19)

Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu... Arpa, buğday için dövünün... çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma bütün meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:10-12)

 

16. Kuraklık olması:

Dünya kuruyup büzülüyor, yeryüzü solup büzülüyor... (Yeşaya, 24:4)

... Otlaklar kurumuş... (Yeremya, 23:10)

... Asmalar soldu... (Yeşaya, 24:7)

... Otlaklar kurudu... Akarsular kurudu... (Yoel, 1:18-20)

Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:12)

17. Hayvanların telef olması:

Hayvanlar nasıl da inliyor! Sığır sürüleri çaresiz... Koyun sürüleri perişan oldu... Yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor. Çünkü akarsular kurudu, ateş otlakları yok etti. (Yoel, 1:18-20)

... Bütün hayvanlar da -at, katır, deve, eşek- benzer bir belaya çarptırılacak. (Zekeriya, 14:15)

29-30 Nisan 1991'de Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde 139.000 insan ölmüştür. Yaklaşık yarım milyon hayvan da telef olmuştur.

 

18. Sıkıntı ve zorluk dönemi olması:

... En yiğit asker bile acı acı feryat edecek... Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu, koyu karanlık bir gün. (Sefanya, 1:14-15)

"... İzledikleri yol onlar için kaygan olacak; karanlığa sürülecek, orada tökezleyip düşecekler... Başlarına felaket getireceğim" diyor Rab. (Yeremya, 23:12) 

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... [alimlerden] geri kalan diğerlerinin gözleri keder ve belalarla düşecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancıları, "o gün" burada yazılıdır... (Talmud, Şabat, 118a)

Hadi o [Hz. Mehdi (as)] gelsin... Bir kimse tarlaya çıkıp bir muhafızla karşılaştığında, sanki bir aslanla karşılaşmış gibidir. Şehre girip vergi toplayan birine yanaştığında, sanki bir ayıyla karşılaşmış gibidir. Evine girip kızlarını ve oğullarını açlık ızdırabı içinde bulduğunda, sanki bir yılan tarafından sokulmuş gibidir... Doğum sancısı çeken bir kimse gördün mü? Niçin her insanın, sanki doğum sancısı çeken bir kadın gibi, elleri belinde ve tüm yüzler sararmış görüyorum?... (Talmud, Sanhedrin 98b)

 

19. Belaların ardı ardına gelmesi:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

"Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?" Cevap verdi: "Kötülük o insanların üzerini sarıp örttüğünde." "Bana lanet mi ediyorsun" diye haykırdı. O hemen cevap verdi: "Bu bir ayettir: 'Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek.'" [Yeşaya, 60:2] (Talmud, Sanhedrin 99a)

.... Nehir gibi birçok belayla sarılmış bir nesil gördüğünde, onu [Hz. Mehdi (as)'ı] bekle ve hazırlan; çünkü şöyle yazılmıştır: Düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde, Rab'bin Ruhu onu kaçırtacak. [Yeşaya, 59:19] Bunun ardından şu gelir; Kurtarıcı gelecek... [Yeşaya, 59:20] (Talmud, Sanhedrin 98a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... imtihan arkasından imtihan gelecek... (Talmud, Kethuboth 112b)

... Lanet dünyayı yiyip bitirdi... (Yeşaya, 24:6)

Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek; çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak... (Yeşaya, 24:18)

 

20. Fitnenin artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yeniden yürürlüğe konması olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Sana yol gösterenler seni saptırıyor, yolunu şaşırtıyorlar. (Yeşaya, 3:12)

... Her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar. (Sefanya, 3:7)

 

21. Ümitsizliğin hakim olması:

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

 
 

 

... Fahişelere ücret olarak erkek çocukları verdiler... kızları sattılar. (Yoel, 3:3)

... Ülke zina edenlerle dolu... (Yeremya, 23:10)

... Şu korkunç şeyi gördüm: Zina ediyorlar... (Yeremya 23:14)

Ahir zamanda görülen ahlaki çöküşün en açık örneği, hiç kuşkusuz her türlü ahlaksızlığın ve sapıklığın hayasızca yaşanmasıdır. Günümüzde de eşcinselliğin kimi çevreler tarafından takdir edilerek yaşanması, hatta eşcinsellere bazı ülkelerde resmi evlilik hakkı tanınması, bu ahlaki sapkınlığın toplumda ne denli derinleştiğinin açık bir delilidir.

 

 
 

23. İnsanlarda utanma hissinin azalması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladığında oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde hayasızlık artacak... saygıdan uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... arsızlık artacak ve haysiyet azalacak... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek... oğul babasının önünde utanmayacak... (Talmud, Sota 49b)

... Genç yaşlıya, sıradan adam onurlu kişiye hayasızca davranacak. (Yeşaya, 3:5)

 

24. Ahlaksızlığın artması:

Haham Johanan dedi ki: Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] yalnız... tümüyle kötü yolda bir nesil geldiğinde çıkacak. (Talmud, Sanhedrin 98a)

Haham Johanan dedi ki: Giderek bozulmakta olan bir nesil gördüğünüzde, onun [Hz. Mehdi (as)'ın] gelişini ümit edin. (Talmud, Sanhedrin 98a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... saygınlık azalacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... gençler yaşlıları utandıracak ve yaşlılar gençlerin yanında ayakta kalacak... bir oğul babasının önünde utanmayacak. (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... ilim merkezleri ahlaksızlık için kullanılacak... (Talmud, Sota 49b)

... Kötülük edenleri güçlendirdiklerinden, kimse kötülüğünden dönmüyor... Hepsi Sodom gibi... Gomora gibi oldu. (Yeremya, 23:14) 


25. Yalan ve sahtekarlıkların artması:

... Yalan peşindeler... (Yeremya, 23:14)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b)

İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek... (Yeşaya, 3:5)

 

26. Yüzlerin zilletli olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bu neslin yüzü köpek yüzüne benzeyecek... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... insanların yüzleri köpek yüzüne benzeyecek. (Talmud, Sanhedrin 97a)


27. Merhamet, şefkat duygularının körelmesi:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... sınırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezinecek; fakat hiç kimse onlara acımayacak... (Talmud, Sota 49b)

28. İsyankarlığın artması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... kızlar annelerine isyan edecek, gelinler de kayınvalidelerine isyan edecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek; bir kız annesine, gelin kaynanasına karşı gelecek... (Talmud, Sota 49b)

 

29. Ailevi bağların zayıflaması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bir adamın ailesi kendi düşmanı olacak... (Talmud, Sota 49b)

 

30. Münafıkların artması: 

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], [iman edenlere] ihanet edenler artana kadar gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Hainler hainliklerini sürdürüyor. Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar. (Yeşaya, 24:16)


31. İlim adamların sayısının azalması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde, alimler sayıca az olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)


32. İlim adamlarına verilen önemin azalması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... hikmet yazanlardan [ilim sahiplerinden] hoşlanılmayacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

 

33. İlim adamlarının yozlaşması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... alimlerin aklı bozulacak... (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimler yargılanacak... (Talmud, Kethuboth 112b)

... Kahinleri [din adamları] kutsal olanı kirletip, Yasa'yı [Allah'ın hükümlerini] çarpıtırlar. (Sefanya, 3:4)

 

34. Savaşların artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... yedinci yılda, savaşlar [olacak]; yedi yıllık sürenin bitiminde Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Savaşmaları için bütün ulusları biraraya getireceğim... Evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek... (Zekeriya, 14:2)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim; kan ve ateş ve duman direkleri. (Yoel, 2:30)

... Onlar (Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği) yedinci yılda kurtarılmaları kaderlerinde belirlendiği için, kurtuluştan bahis yedinci takdistedir. Fakat bir üstat dedi ki: "Altıncı yılda uğultular olacak, yedincide savaşlar, yedincinin sonunda Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek. Savaş da kurtarılışın başlangıcıdır." (Talmud, Megilah 17b)


35. Ortadoğu'da kan dökülmesi:

... Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?... Bize bir işaret söyle... Paneas* mağarasının suları, kana dönünce... (Talmud, Sanhedrin 98a)

* Paneas: Ürdün Nehri civarında, Kudüs'e 200 km uzaklıkta eski bir şehir ismi.

 

36. Ortadoğu'da yıkımın olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... Celile* yıkıma uğrayacak ve Gavlan** bölgesi harap olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a; Sota 49b)

* Celile: Ürdün Nehri'nin batısında, Filistin'deki Taberiye Gölü'nün kuzeyinde yer alan, günümüz İsrail'de bir bölge.

** Gavlan: Bugünkü Golan Tepeleri'nin bir kısmını kapsayan, kuzeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge.

 

37. Masum insanların öldürülmesi:

... Suçsuz insanların kanını döktüler. (Yoel, 3:19)

 

38. Mültecilerin artması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... sınırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezinecek fakat hiç kimse onlara acımayacak... (Talmud, Sota 49b)

 

39. İsyanların, ayaklanmaların artması:

Dünya... isyanlarının ağırlığı altında çökecek ve bir daha kalkamayacak. (Yeşaya, 24:20)

 

40. Yağmalamanın olması:

"Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek" Rab böyle söyledi. (Yeşaya, 24:3)

... Evler yağmalanacak... (Zekeriya, 14:2)

 

41. Hakka direnenlerin bedenlerinde alamet olması:

... Savaşan bütün halkları Rab şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek. (Zekeriya, 14:12)

... Söyledikleri de yaptıkları da Rab'be karşı... Yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık ediyor. Sodom gibi günahlarını açıkça söylüyor, gizlemiyorlar... (Yeşaya, 3:8-9)

  

42. İnsanların mutsuz olması:

... Bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor. Tefin çoşkun sesi kesildi. Eğlenenlerin gürültüsü durdu. Lirin çoşkun sesi kesildi. (Yeşaya, 24:7-8)

... İnsanoğlunun sevinci yok oldu. (Yoel, 1:12)

... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11)

 

43. Din adamlarının ümitsizlik içinde olmaları:

... Rab'be hizmet eden kahinler [din adamları] yas tutuyorlar. (Yoel, 1:9)

Ey kahinler [din adamları], çul kuşanıp yas tutun. Ey sunakta hizmet edenler, ağıt yakın... (Yoel, 1:13)

 

44. İnsanların ruhen yıpranmış olmaları:

... [Hz. Mehdi (as)] sadece, [dünyevi] bedenlerdeki bütün ruhlar yorgun düşünce gelecek... (Talmud, Abodah Zarah, 5a)

 

45. Depremler olması:

... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak. Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya, 24:18-20)

... Gök ve yer sarsılacak... (Yoel, 3:16)

Ben, Herşeye Egemen Rab... gökleri titreteceğim yer yerinden oynayacak. (Yeşaya, 13:13)

O zaman dünya sarsılıp titredi; dağların temelleri de oynadı ve sarsıldı... Suların derinlikleri göründü ve dünyanın temelleri açıldı. (Mezmurlar, 18:7, 15)


46. Doğal afetlerin artması:

... Orduların Rab'bi tarafından, gök gürlemesiyle ve zelzele ile ve büyük gürültü ile, kasırga ile ve sağanakla ve yiyip bitiren ateş aleviyle yoklama olacak. (Yeşaya, 29:6)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim... (Yoel, 2:30)

... Göklerin kapakları açılacak. Dünyanın temelleri sarsılacak. (Yeşaya, 24:18)

 

47. Bir yerde sel olurken, diğer bir yerde kuraklık olması:

Davud oğlıunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım... (Talmud, Sanhedrin 97a)

 

48. Ürünlere çekirge musallat olması:

Genç çekirgeden arta kalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi; ondan artakalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi; ondan artakalanı da yavru çekirgeler yedi... Güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusu saldırdı... (Yoel, 1:4-6)

 

49. Çevre kirliliğinin artması:

Dünyada yaşayanlar onu kirletti... (Yeşaya, 24:5)


50. Irak topraklarında savaş olması: 

50. 1. Irak savaşında işgalci ordunun çok uluslu olması:

... Biraraya gelmiş ulusların ve krallıkların gümbürtüsünü dinleyin! (Yeşaya, 13:4)

Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin! Büyük bir halkın sesini andırıyor... (Yeşaya, 13:4)

 

50.2. Irak topraklarındaki savaşa, uzak ülkelerden gelinmesi:

... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor. (Yeşaya, 13:1, 5)

* Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.

 

50.3. Savaşın sirenlerle, yüksek sesle duyurulması:

... Savaşçıları yüksek sesle çağırıp el sallayın ki, soylulara ayrılan kapılardan içeri girsinler. (Yeşaya, 13:2)

 

50.4. Savaşta çok sayıda çocuk ve gencin ölmesi:

Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler. (Yeşaya, 13:18)

 

50.5. Kadınların mağdur edilmesi:

... Kadınlarının ırzına geçilecek. (Yeşaya, 13:16)

 

50.6. Evlerin yağmalanması:

... Evleri yağmalanacak... (Yeşaya, 13:16)

 

50.7. Çok fazla kan dökülmesi:

Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak... (Yeşaya, 13:15-16)

 

50.8. Halkın korku ve acı içinde olması:

... Ellerde derman kalmayacak, her yürek eriyecek. Herkesi dehşet saracak, hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak... kıvranacak, şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar... (Yeşaya, 13:7-8)

 

50.9. Halkın komşu ülkelere kaçması:

Herkes kovalanan ceylan gibi, çobansız koyunlar gibi halkına dönecek, ülkesine kaçacak. (Yeşaya, 13:14)

 

50.10. Savaş sonrası kentlerin ıssızlaşması:

Orada [Babil'de] çölün yabani hayvanları yatacak ve onların evleri baykuşlarla dolu olacak ve orada deve kuşları yer tutacaklar ve yabani keçiler orada oynaşacaklar. Ve saraylarında kurtlar ve güzel hisarlarında çakallar uluyacak... (Yeşaya, 13:21-22)

İnsanı saf altından, ofir altınından daha ender kılacağım. (Yeşaya, 13:12)

 

50.11. Savaş sonrası dirlik ve düzenin bozulması:

... Bedeviler çadır kurmayacak, çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek. (Yeşaya, 13:20)

... Ülkeyi viraneye çevirip... (Yeşaya, 13:9)

... Yer yerinden oynayacak. (Yeşaya, 13:13)


50.12. Irak kentlerinin yerle bir olması:

Ben Allah... krallıkların en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim. (Yeşaya, 13:19)

 

51. Yecüc ve Mecüc'ün ahir zamandaki ortaya çıkışı (I. ve II. Dünya Savaşları):

... [Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancıları, "o gün" burada yazılıdır... Yecüc ve Mecüc savaşları: "Ogün" burada yazılıdır; bu yazılırken, o günde Mecüc gelecek. (Talmud, Shabbath 118a)

[Dünya'daki zamanın]... bir kısmı Yecüc ve Mecüc ile savaşarak [geçecek] ve geri kalan [dönem] Mesih [Hz. Mehdi (as)] devri olacaktır. Yüce ve Kutsal Olan [Allah] dünyasını yedi bin yıl sonra yenileyecektir. (Talmud, Sanhedrin 97b)

 

51.1. Kalabalık bir topluluk olmaları:

... Toplanmış büyük kalabalıkla birlikte... (Hezekiel, 38:7)

... Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi... yürüyeceksiniz... (Hezekiel, 38:16)

... Hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı... (Hezekiel, 38:4)

 

51.2. Çok uluslu bir topluluk olmaları:

... Birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık... (Hezekiel, 38:15)

... Bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz... (Hezekiel, 38:9)

 

51.3. Silahlı büyük bir orduya sahip olmaları:

... Bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı... onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli (orduları)... (Hezekiel, 38:4-5)

... Tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu... (Hezekiel, 38:15)

 

51.4. Bozgunculuk çıkarmaları:

... Kötü düzenler tasarlayacaksın. Diyeceksin ki:... Esenlik ve güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim... (Hezekiel, 38:10-11)

... Herkes birbirine kılıç çekecek. (Hezekiel, 38:21)

 

51.5. Saldırgan, yağmacı bir topluluk olması:

Diyeceksin ki:... Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı soyup malını yağma edeceğim... (Hezekiel, 38:11-12)

... [Halk:] Sana "Yağmalamak için mi geldin? Çapul malı toplamak, altın, gümüş taşımak, hayvan, mal götürmek, bol ganimet elde etmek için mi bu kalabalığı topladın?" diyecek. (Hezekiel, 38:13)

Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz... (Hezekiel, 38:9)

 

51.6. Dağlarda savaşmaları:

"Bütün dağlarımda Gog'a karşı kılıcı çağıracağım." Egemen Rab böyle diyor. (Hezekiel, 38:21)

 

51.7. Savaşlarda kimyasal silah kullanılması:

... Birçok ulusun üzerine... ateşli kükürt* yağdıracağım. (Hezekiel, 38:22)

* 1. ve 2. Dünya savaşlarında bir kimyasal silah olan ve kükürt klorür içeren hardal gazı geniş çapta kullanılmış ve insanların bedenlerinde yakıcı etki oluşturmuştur.

 

51.8. Savaş döneminde salgın hastalıkların da olması:

... Salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. (Hezekiel, 38:22)

Ülkeyi [salgın hastalıktan] arındırmak için adamlar görevlendirilecek... (Hezekiel, 39:14)

 

51.9. Savaşlarda çok sayıda kişinin ölmesi:

... Gog'la bütün ordusu orada gömülecek... [Halk] ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek. Onları bütün ülke halkı gömecek... Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürleriyse yerde kalan cesetleri gömecekler... (Hezekiel, 39:11-14)

Açık kırlarda düşüp öleceksiniz... (Hezekiel, 39:5)

... Herkes birbirine kılıç çekecek. (Hezekiel, 38:21)

 

51.10. Savunmasız halkın üzerine saldırmaları:

... Savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın... (Hezekiel, 38:8)

Diyeceksin ki: Sursuz köyleri olan bir ülkeye saldıracak, esenlik ve güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim. Bu köylerin tümü sursuz, kapıları da kapı sürgüleri de yok. Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı... (Hezekiel, 38:11)

 

52. Peygamberlerin Hz. Mehdi (as) dönemine işaret eden izahlarının olması:

Tüm peygamberler yalnız Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemi ile ilgili kehanette bulundular. (Talmud, Berachoth 34b, Shabbath 63a)

Tüm peygamberler, [bütün iyi şeyler hakkında] yalnız Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemiyle ilgili olarak kehanette bulundular. (Talmud, Sanhedrin 99a)

 

53. Ahir zamandaki sıkıntılı dönemin, salih müminlere etki etmemesi:

Abaye, Rabbah'a sordu: "[Onu görmek istememenin] nedeni nedir? Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] [çıkışı öncesindeki] doğum sancıları yüzünden mi?" Fakat öğretilmiştir ki... "Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancılarından korunmak için kişi ne yapmalı? Çalışın ve iyilik yapın; siz ve Hocanız, her ikiniz de." (Talmud, Sanhedrin 98b)